Hệ thống ứng dụng RFID

GIẢI PHÁP KIỂM KHO DÙNG RFID

  1. Giới thiệu

RFID là gì?

RFID (Radio Frequency Identification, nhận dạng bằng sóng vô tuyến) là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ dữ liệu từ xa, sử dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID.

 

1/ Thẻ RFID (RFID Tag, còn được gọi là transponder): là một thẻ gắn chíp + Anten

02 loại: RFID passive tag và active tag:

   o Passive tags: Không cần nguồn ngoài và nhận nằng lượng từ thiết bị đọc.
                                 Khoảng cách đọc ngắn.
   o Active tags: Được nuôi bằng PIN, sử dụng với khoảng cách đọc lớn

2/ Reader hoặc sensor (cái cảm biến): để đọc thông tin từ các thẻ, có thể đặt cố định hoặc lưu động.

Có 2 loại: loại gắn cố định và loại tích hợp lên PDA dùng giải pháp di động.

Bài viết liên quan