HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO BẰNG PDA - HANDHELD

Quản lý tài sản bằng RFID

Giải pháp RFID quản lý tài sản. Tài sản trong công ty, ở đây đang nói đến tài sản cố định gồm có bàn, ghế, máy móc thiết bị... Tài sản cần được quản lý và theo dõi mức độ sử dụng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của công ty... Có thể giúp các công ty doanh nghiệp tự động theo dõi và bảo vệ tài sản quan trọng - với sự can thiệp của thiết bị RFID chúng ta cần rất ít người tham gia vào quá trình. Công nghệ thời gian thực này có thể quản lý tài sản theo nhiều cấp độ khác  nhau, cung cấp khả năng hiển thị số lượng, thô[…]

March 7 , 2018

Hệ thống quản lý kho bãi

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO Giới thiệu về phần mềm quản lý kho bãi :   - Phần mềm quản lý danh mục thiết bị, nhận diện thiết bị bằng hình ảnh, barcode , Qrcode.   - Phần mềm xây dựng các bảng kiểm.   - Phần mềm có chức năng import file kiểm tra.   - Phần android đồng bộ dữ liệu danh mục bằng file, đồng bộ dữ liệu bảng kiểm file import.   Các sản phẩm & dự án tiêu biểu đã làm    1. Quản lý tài sản: quản lý danh mục tài sản trang thiết bị, đặt tính kỹ thuật, tra cứu thông tin barcode, Qrcode.   2. Kiểm kê tài sản trên Android: ki[…]

October 21 , 2019